امیرحسین

نام تیم: fc strategist
امتیاز: 164
استادیوم: 100,000 نفری
روحیه تیم 90%
رضایت طرفداران 95%
افتخارات تیم fc strategist
fc strategist
StRaTeGy StAdiom
164
99 | 9 | 35
3-5-2
1395/4/10
20 سال
مرد
780
4
0
0
0
0
6
0
سطح 5
سطح 3
سطح 2
سطح 1